Category

Linh tinh

L

Sơ lược đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid

S

1. Hệ thống Madrid là gì Hệ thống Madrid cho việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu bao gồm 2 điều ước: – Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement) được ký kết năm 1891 và được xem xét lại tại Brussels (1900), Washington (1911), Hague (1925), London (1934), Nice (1957), và được sửa đổi năm 1979 – Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid (Protocol) được ký kết năm 1989, nhằm mục đích làm cho hệ...

AdminZaxHH34

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.